آلانق با کمک شما، روستایمان را بهتر و بیشتر شناسانده و مشکلات آن را حل کنیم http://alanaq.mihanblog.com 2019-04-22T02:09:21+01:00 text/html 2019-04-20T16:23:19+01:00 alanaq.mihanblog.com ابوالفضل فضلی شعر میلاد امام زمان (عج) http://alanaq.mihanblog.com/post/120 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/bMx9c/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div> text/html 2019-04-20T16:18:41+01:00 alanaq.mihanblog.com ابوالفضل فضلی پر آب شدن تالاب بین المللی قوریگل http://alanaq.mihanblog.com/post/119 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/T0h9x/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div> text/html 2019-02-25T07:47:45+01:00 alanaq.mihanblog.com ابوالفضل فضلی شعر آنالار گونی (روز زن) http://alanaq.mihanblog.com/post/106 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/MotherDay.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div id="15205817193124670"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/Gbafr/vt/frame"></iframe></div></div> text/html 2019-02-19T17:06:58+01:00 alanaq.mihanblog.com ابوالفضل فضلی رادیو آلانق (قسمت چهارم - داستان شاه و مجسمه ساز) http://alanaq.mihanblog.com/post/118 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/Podcast/S1/E4.jpg" alt="رادیو آلانق (قسمت چهارم - داستان شاه و مجسمه ساز)"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><iframe src="https://anchor.fm/alanaq/embed/episodes/--e394ck/a-aaohtt" height="102px" width="400px" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(41, 47, 54); text-align: start; background-color: rgb(248, 248, 248);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">داستانی زیبا و آموزنده درباره فریب و نیرنگ که هر کس چنین کند، به سزای عملش خواهد رسید.</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(41, 47, 54); text-align: start; background-color: rgb(248, 248, 248);"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></span></div> <div id="15505096909072238"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/rzOmL/vt/frame"></iframe></div></div> text/html 2019-02-14T18:11:27+01:00 alanaq.mihanblog.com ابوالفضل فضلی شعر فکر تو (تکالتی) http://alanaq.mihanblog.com/post/117 <div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">بیدار می شوم از خواب و فکر تو</span></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">آغاز روز، بدون تو محنت است</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">تا چشم باز میکنم و باز چشم من</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">در جستجوی دیدن خورشید رویت است</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">هجران تو آخر، چه زمانی به سر شود</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">هر روز بدون تو، برایم مصیبت است</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">در خاطرم تویی و فقط خنده های تو</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">یک لحظه روی تو دیدن غنیمت است</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">شاعر: تکالتی</font></div> text/html 2019-02-11T09:16:33+01:00 alanaq.mihanblog.com ابوالفضل فضلی کتابهایی که خوانده ام (سری اول) http://alanaq.mihanblog.com/post/116 <div style="text-align: center;"><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="text-align: start;">1.&nbsp;</span></font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">انسان کامل - </span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">استاد مرتضی مطهری -</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;"> صدرا - 7</span></div><span style="text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><div style="text-align: justify;">2.&nbsp;<span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">حماسه ی حسینی -</span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;"> </span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">استاد مرتضی مطهری - صدرا - 8</span></div></font></span><span style="text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><div style="text-align: justify;">3.&nbsp;<span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">دالان بهشت - نازی صفوی -</span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;"> ققنوس - 8</span></div></font></span><span style="text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">4. صد سال تنهایی -</span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;"> گابریل گارسیا مارکز -</span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;"> کیومرث پارسای -</span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;"> آریابان - 7</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: start;"><font color="#202124"><span style="font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; white-space: pre-wrap;">5. </span></font></span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">شازده کوچولو - </span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">آنتوان دوسنت اگزوپری -</span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;"> احمد شاملو -</span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;"> نگاه - 9</span></div></font></span><span style="text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">6. </span><span style="text-align: start;"><font color="#202124"><span style="font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; white-space: pre-wrap;">آس و پاس های پاریس و لندن - </span></font></span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">جورج اورول -</span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;"> زهره روشنفکر -</span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;"> مجید - 6</span></div></font></span><span style="text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">7. </span><span style="text-align: start;">بیشعوری -&nbsp;</span><span style="color: rgb(36, 24, 1); text-align: right;">دکتر خاویر کرمنت -</span><span style="color: rgb(36, 24, 1); text-align: right;">&nbsp;ابراهیم علیزاده -</span><span style="color: rgb(36, 24, 1); text-align: right;">&nbsp;قاصدک صبا - 9</span></div></font></span><span style="text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">8. </span>انسان و سرنوشت -&nbsp;<span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">استاد مرتضی مطهری -</span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;"> صدرا - 7</span></div></font></span><span style="text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">9. </span>دختری که رهایش کردی - جوجو مویز - کتایون اسماعیلی - نشر میلکان - 8</div></font></span><span style="text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">10. </span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">ملت عشق - الیف شافاک - ارسلان فصیحی - ققنوس - ؟</span></div></font></span></div> text/html 2019-02-09T08:38:51+01:00 alanaq.mihanblog.com ابوالفضل فضلی بیش از 300 عکس از آلانق http://alanaq.mihanblog.com/post/115 <div><a href="https://lenzor.com/afazli" target="_blank" title="عکس های روستای آلانق"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/Lenzor.jpg" alt="بیش از 300 عکس از آلانق"></div><div></div></font></a></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیش از 300 عکس از روستای آلانق که هر روز هم در حال افزایش است، می توانید از&nbsp;<b><a href="https://lenzor.com/afazli" target="_blank" title="عکس های روستای آلانق">لنزور</a>&nbsp;</b>ببینید و نظرات خودتون رو راجب عکس ها بنویسید.</font></div> text/html 2019-02-04T17:53:12+01:00 alanaq.mihanblog.com ابوالفضل فضلی رادیو آلانق (قسمت سوم - داستان دیدن امام زمان) http://alanaq.mihanblog.com/post/114 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/Podcast/S1/E3.jpg" alt="رادیو آلانق (قسمت سوم - داستان دیدن امام زمان (عج))"></div><div style="text-align: center;"><br></div> <div style="text-align: center;"><iframe src="https://anchor.fm/alanaq/embed/episodes/--e33vdf/a-aa0qpf" height="102px" width="400px" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(127, 130, 135); text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2">داستانی شیرین و آموزنده درباره مردی که امام زمان اونو از مرگ حتمی نجات داد</font></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div id="15493076381023064"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/E7bzI/vt/frame"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8351360950/E3.mp3.html" target="_blank" title="رادیو آلانق (قسمت سوم - داستان دیدن امام زمان)"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/download.png" alt="رادیو آلانق (قسمت سوم - داستان دیدن امام زمان)"></a></div></div> text/html 2019-01-17T17:54:31+01:00 alanaq.mihanblog.com ابوالفضل فضلی رادیو آلانق (قسمت دوم - داستان شاه و شاهزاده) http://alanaq.mihanblog.com/post/112 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/Podcast/S1/E2.jpg" alt="رادیو آلانق (قسمت دوم - داستان شاه و شاهزاده)"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><iframe src="https://anchor.fm/alanaq/embed/episodes/--e2vg3a/a-a9183a" height="102px" width="400px" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; text-align: start;">داستانی از سرنوشت یک شاهزاده که راه مهربانی را انتخاب کرده و در مسیر سرنوشت قدم برمی دارد.</span></div><div style="text-align: right;"><br></div><div id="15479209234054093"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/DgfTc/vt/frame"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div></div><div id="15479210801484931"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/r1lG5/vt/frame"></iframe></div></div> <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div id="15479210801484931"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/r1lG5?data[rnddiv]=15479210801484931&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2019-01-13T19:02:02+01:00 alanaq.mihanblog.com ابوالفضل فضلی رادیو آلانق (قسمت اول - داستان شاه عباس) http://alanaq.mihanblog.com/post/109 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/Podcast/S1/E1.jpg" alt="رادیو آلانق (قسمت اول - داستان شاه عباس)"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><iframe src="https://anchor.fm/alanaq/embed/episodes/--e2uhav/a-a8rptn" height="102px" width="400px" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">داستان شیرین و آموزنده ای درباره ی شاه عباس صفوی که با دزدان همدست می شود.</font></div><div style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div id="15479213602623955"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/B490C/vt/frame"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8351359900/E1_%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B4.mp3.html" target="_blank" title="رادیو آلانق (قسمت اول - داستان شاه عباس)"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/download.png" alt="رادیو آلانق (قسمت اول - داستان شاه عباس)"></a></div></div>